Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život

10. 9. 2018

Plagát

Obec Nový Život získala dotáciu v rámci nenávratného finančného príspevku z Operačného Programu kvalita Životného Prostredia na projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život. Tento projekt je podporený z Operačného Programu kvalita Životného Prostredia. Zmluva medzi poskytovateľom – Ministerstvo Životného Prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a prijímateľom – Obcou Nový Život nadobudla účinnosť dňa 14.08. 2018. Projekt je orientovaný na rekonštrukciu budovy obecného úradu v Obci Nový Život smerom k zníženiu jeho energetickej náročnosti a realizácia stavby bude prebiehať v roku 2019 do konca septembra 2019. Výška oprávnených výdavkov projektu je 357 170,75 € a finančná spoluúčasť v rámci finančných zdrojov Obce Nový Život na tejto sume je 17 858,54 €. Realizácia predkladaného projektu prispeje k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Nový Život a to zvýšením energetickej hospodárnosti budovy. Po realizácii projektu dostanú obyvatelia Obce Nový Život moderný, energeticky úsporný a ekologický objekt obecného úradu. Na realizáciu projektu sú zvolené najmodernejšie postupy a materiály. Zateplením fasády, stropu a strechy, resp. výmenou vonkajších otvorových konštrukcií, ako aj modernizáciou vykurovania a osvetlenia sa zvýši technická kvalita objektu a dosiahneme úsporu energie potrebnú na prevádzku objektu. Pri výbere materiálov a zariadení sa prihliadalo na také materiály, ktoré technicky spĺňajú najprísnejšie kritériá so zreteľom na plánované výsledky úspory. Výsledky projektu budú slúžiť nielen súčasnej, ale aj budúcim generáciám, pretože technické riešenie projektu uvažuje o využití kvalitných a trvácnych materiálov a technológií. Projekt si po dokončení nebude vyžadovať dodatočné investičné náklady, iba náklady spojené s jeho prevádzkou a údržbou. Realizácia projektu prinesie úsporu finančných prostriedkov, pretože klesne ekonomická náročnosť prevádzky objektu. Rezervu finančných prostriedkov bude môcť Obec Nový Život využiť na realizáciu ďalších rozvojových aktivít a zvyšovanie kvality života jej obyvateľov. Výsledok realizácie aktivít projektu bude mať nezanedbateľný a významný vplyv aj na zlepšenie kvality životného prostredia prostredníctvom zlepšenia využívania zdrojov energie a znížením produkcie emisií CO, TZL, SO2, NOX a CO2.

 

Rozloha obce: 22,5 km²

Počet obyvateľov: 2273 

Starosta: JUDr. Tibor Fehér

Obecný úrad Nový Život
930 38 Nový Život
okres Dunajská Streda

tel.: +421-31-569 24 73
novyzivot@novyzivot.sk

Náhodná fotka

» celá fotogaléria

Predpoveď počasia