Všeobecne záväzné nariadenia

27. 11. 2018

Vzn č. 3-2010 - dane z nehnuteľností
Vzn č. 2-2010 - o umiestňovaní reklamných zariadení
Vzn č. 1-2010 - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
Vzn č. 5-2009 - zásady nakladania s majetkom obce
Vzn č. 4-2009 - určenie výšky dotácie na prevádzku MŠ
Vzn č. 2-2009 - určenie pravidiel času predaja
Vzn č. 1-2009 - vylepovanie volebných plagátov
VZN č. 7-2008 - o sociálnych službách
Vzn č. 6-2008 - o podmienkach držania psov
Vzn č. 5-2008 - o podmienkach nájmu obecných bytov
Vzn č. 4-2008 - o poskytovaní dotácií
Vzn č. 3-2008 - o zneškodňovaní odpadových vôd
VZN č. 3/2005 - o spôsobe vytvorenia prístupových spojení pozemkov a MK...
Zásady poskytovania informácií
Zásady odmeňovania poslancov OZ
VZN č. 1/2011 o výške príspevku na úhradu nákladov v MŠ
VZN č. 2/2011 o vyhlásení záväznej časti ÚP obce Nový Život - Zmeny a doplnky 2010
VZN č. 3/2011 o dani z nehnuteľností
VZN č. 4/2011 o prevádzkovaní pohrebísk
VZN č. 1/2012 o miestnom referende
VZN č. 2/2012 o výške príspevku na úhradu nákladov v MŠ a ŠKD
VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľností
VZN č. 4/2012 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Nový Život
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012
VZN č. 1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou...
VZN č. 2/2013 - DZN
VZN č. 3/2013 - PES, VP, PA, NHP
VZN č. 4/2013 - nakladanie s odpadmi
VZN č. 5/2013 - SMETI
VZN č. 1/2014 - o vymedzení miest na volebné plagáty
Návrh VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 o nakladaní s majetkom obce
VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľností
VZN č. 2/2015 - komunálny odpad a DSO
VZN č. 1/2016 - podmienky držania psov
Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Nový Život
Návrh VZN č. 3/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebísk
VZN č. 4/2016 - o dani z nehnuteľností na rok 2017
VZN č. 1/2017 - o dani z nehnuteľností na rok 2017
VZN č. 2/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Príloha č. 9 k VZN č. 4/2009 - dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl, žiaka a dieťa školských zariadení
VZN č. 1/2018 o podmienkach nájmu obecných bytov v Novom Živote
VZN č. 2/2018 o podmienkach nájmu obecných bytov
VZN č. 3/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
VZN č. 4/2018 o dani z nehnuteľností na rok 2019
VZN č. 5/2018 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Nový Život
Príloha č. 10 k VZN č. 4/2009 o dotácii na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení